ยินดีต้อนรับสู่ BanchangMAP

ระบบแผนที่ออนไลน์ เทศบาลตำบลบ้านฉาง

บริการตรวจสอบกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ของท่าน

ตรวจสอบกฎหมาย

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์และระบบตรวจสอบกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน
BanchangMAP

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของสังคม และที่สำคัญคือการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและรองรับการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉาง ให้เป็นหน่วยงานบริการท้องถิ่นอัจฉริยะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการบริหารจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านฉาง เพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อน

 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ของโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0
 • ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเสริมสร้างความมั่นคงในการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สร้างสังคมดิจิตอล และนโยบายระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)
 • แผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City)

การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบริการครบวงจร (One-stop Services) ที่สามารถให้บริการตรวจสอบกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในรูปแบบระบบแผนที่ออนไลน์ ที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง ประชาชน รวมไปถึงภาคเอกชน สามารถตรวจสอบกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ต้องการได้ในที่เดียวกัน และยังทราบผลการตรวจสอบที่ถูกต้องตรงกันได้สะดวกและรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรให้มีความคล่องตัวสูง สมรรถนะสูง มีคุณภาพ และทันสมัย โดยผลที่ได้ จักนำไปสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และตอบสนองการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในยุคสังคมดิจิทัลอิโคโนมี (Digital Economy) นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดการพัฒนาระบบให้รองรับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสาธารณสุขและการศึกษา ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการจัดเก็บรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

แผนที่ออนไลน์

ตรวจสอบที่ดินของท่านตามกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Online Land Use Acts Validation

บริการ One-stop Service ในการตรวจสอบกฎหมายควบคุมและบังคับใช้โดยหน่วยงานภาครัฐหลากหลายหน่วยงาน

ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ระบบตรวจสอบ

3%
5%
1%
ประเมินการใช้งานเว็บไซต์

เอกสารกฎหมาย

ดูเอกสารกฎหมายควบคุมต่าง ๆ และดาวน์โหลด

กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ทั้งหมด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกำหนด
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง
 • ประกาศคณะกรรมการ
 • ข้อบัญญัติท้องถิ่น

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เอกสารกฎหมาย

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เอกสารกฎหมาย

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เอกสารกฎหมาย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๗

เอกสารกฎหมาย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๓๕

เอกสารกฎหมาย

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารกฎหมาย

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร พ.ศ. ๒๕๔๗

เอกสารกฎหมาย

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารกฎหมาย

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉาง พ.ศ. ๒๕๕๓

เอกสารกฎหมาย

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉาง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารกฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารกฎหมาย

พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๓๖

เอกสารกฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

เอกสารกฎหมาย

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เอกสารกฎหมาย

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน พ.ศ. ๒๕๓๘

เอกสารกฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒)

เอกสารกฎหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เอกสารกฎหมาย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เอกสารกฎหมาย

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

เอกสารกฎหมาย

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เอกสารกฎหมาย

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

เอกสารกฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (ฉบับที่ ๔)

เอกสารกฎหมาย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

เอกสารกฎหมาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒

เอกสารกฎหมาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการฯ พ.ศ. ๒๕๔๕

เอกสารกฎหมาย

กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑

เอกสารกฎหมาย

กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารกฎหมาย

กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารกฎหมาย

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

เอกสารกฎหมาย

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

เอกสารกฎหมาย

พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่ จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๔๙๒

เอกสารกฎหมาย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๘

เอกสารกฎหมาย

คำถาม-คำตอบ

คำตอบสำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อย

 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉาง พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ถูก ยกเลิกใช้ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉาง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒

 • 1. อาคารที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้น พื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร คานทุกจุดยาวไม่เกิน 5 เมตร ไม่มีชั้นไหนสูงเกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรและสถาปนิกเซ็นแบบรับรอง
  2. อาคารที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้น พื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันเกิน 150 ตารางเมตร คานทุกจุดยาวไม่เกิน 5 เมตร ไม่มีชั้นไหนสูงเกิน 4 เมตร จำเป็นต้องมีสถาปนิกเซ็นแบบ ส่วนวิศวกรไม่จำเป็น
  3. อาคารที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้น พื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร หากมีคานจุดใดจุดหนึ่งยาวเกิน 5 เมตร หรือมีชั้นใดชั้นหนึ่งสูงเกิน 4 เมตร จำเป็นต้องมีวิศวกรเซ็นแบบ ส่วนสถาปนิกไม่จำเป็น
  4. อาคารที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้น พื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันเกิน 150 ตารางเมตร หากมีคานจุดใดจุดหนึ่งยาวเกิน 5 เมตร หรือมีชั้นใดชั้นหนึ่งสูงเกิน 4 เมตร หรือเป็นอาคารที่อยู่อาศัยสูง 3 ชั้นขึ้นไป จำเป็นต้องมีวิศวกรและสถาปนิกเซ็นแบบ

  อ้างอิง:
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
  กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙
  กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐

 • ในทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มีวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมสามารถเซ็นรับรองแบบได้ แต่ในทางปฎิบัติแล้วเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเซ็นรับรองแบบก่อสร้าง ดัดแปลงฯ ที่มาขออนุญาตกับทางเทศบาลตำบลบ้านฉาง ทั้งนี้เพื่อธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 • ตามกระบวนการอนุมัติคำรองขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลงฯ ของทางเทศบาลตำบลบ้านฉาง มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันยื่นคำร้อง ทั้งนี้อาจใช้เวลาเพียง 30 วัน หรือน้องกว่านั้น ในกรณีเอกสารครบถ้วน ไม่มีการแก้ไข

ติดต่อ

ที่ตั้งศูนย์ประสานงานข้อมูล EEC

ศูนย์ประสานงานข้อมูล EEC เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยให้ประชาชนได้ค้นหา ร่วมถึงข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะถูกยกระดับเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคต

ศูนย์ประสานงานข้อมูล EEC

2/31 หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

โทรศัพท์:

038-630667-9

ชั้นข้อมูลแผนที่กฎหมายและชั้นข้อมูลอื่น ๆ

  พระราชกฤษฎีกา

  กฎกระทรวง

  ประกาศกระทรวง

  ประกาศคณะกรรมการ

  ข้อบัญญัติท้องถิ่น

  กฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้

เส้นขอบเขตการปกครอง
แหล่งน้ำผิวดิน
แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ
ถนนสาธารณะ
ทางรถไฟ